Polityka prywatności i plików cookie

Polityka przetwarzania danych osobowych i stosowania plików cookie serwisu internetowego dostępnego pod adresem trastan.pl (dalej "serwis") obowiązuje od 2022-02-01 i określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu (osób fizycznych korzystających z serwisu, dalej "użytkowników"), którego właścicielem jest Trastan - Marcin Jan Stańczyk, NIP 8881409778 (dalej "właściciel serwisu").

Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

RODO

Pisząc i mówiąc "RODO" mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej "administratorem") podanych przez użytkowników jest właściciel serwisu.

Kontakt z administratorem / właścicielem serwisu możliwy jest:

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu odbywa się w następujących przypadkach:

Cel i podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:

Komu zostaną przekazane Twoje dane osobowe

Administrator serwisu może udostępniać dane osobowe swoich użytkowników tylko w sytuacji, gdy posiada do tego odpowiednią podstawę prawną oraz gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania usług.

Dane osobowe mogą być udostępniane również na wyraźne żądanie organów publicznych a także podmiotów uprawnionych do tego rodzaju postępowania. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności , gdy zagrożone jest bezpieczeństwo administratora.

Odbiorcami posiadanych przez serwis danymi osobowymi mogą być głównie:

Czy firma stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Administrując serwis nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również profilowania zgodnie z art. 22 RODO.

Czy dane osobowe są przekazywane do krajów spoza terytorium Europejski Obszar Gospodarczy?

Wszelkie dane osobowe nie są przekazywane dalej niż EOG, z wyjątkiem sytuacji, w której przekazane zostaną w związku z działaniem Google Analytics lub Google Ads.

Każdorazowo przed przekazaniem wszelkich danych osobowych administracja upewnia się, że państwo albo odbiorca w danym państwie gwarantuje nam niezbędny poziom ochrony tych danych, głównie poprzez:

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Okres, w którym przetwarzane są dane osobowe zależny jest od rodzaju świadczonej usługi a także celu ich przetwarzania:

Z kolei dane w plikach cookie są przechowywane przez okres równający się cyklowi życia tychże plików. Czas ten został wskazany w części "Wykorzystanie plików cookie w serwisie".

W przypadku danych uzyskanych przez Google Analytics są one opisane jako "nie wygasające automatycznie".

Prawa przysługujące Użytkownikowi serwisu zgodnie z RODO

Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez serwis

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane osobowe może żądać od administratora tych danych informacji o celach, kategoriach, podstawie prawnej ich przetwarzania a także planowanym okresie ich przetwarzania oraz odbiorcach, którym te dane są ujawniane. Osoba taka ma również prawo uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

Prawo do prostowania danych

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do zwrócenia się do administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawdziwych danych lub ich uzupełnienie.

Prawo do usunięcia danych

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane ma prawo żądania niezwłocznego ich usunięcia w przypadku, gdy nie są one już niezbędne do zrealizowania celów do których zostały zebrane. Prawo to działa również w sytuacji gdy osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z tym prawem osoba, której dotyczą dane może zgłosić się do ich administratora  w celu żądania ograniczenia przetwarzania danych. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:

Prawo przenoszenia danych

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany ma prawo żądać udostępnienia danych dostarczonych administratorowi lub tez przesłanie ich innemu administratorowi.

Prawo do cofania zgody

Zgodnie z tym prawem w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w oparciu o zgodę może być ona cofnięta przez osobę, której dotyczą te dane w każdym czasie.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane może sprzeciwić się ich przetwarzaniu, nawet jeśli przetwarzanie to usprawiedliwione jest przez cel administratora. Chyba, że administrator ten udowodni istnienie podstaw nadrzędnych do przetwarzania tych danych.

W celu egzekwowania powyższych praw, które przysługują Ci na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, możesz w każdej chwili kontaktować się z administratorem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy osoba stwierdzi, że sposób przetwarzania danych osobowych jakkolwiek narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych może ona zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie plików cookie w serwisie

Portal wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz świadczenia najwyższego poziomu usług. W serwisie stosowane są następujące pliki cookie:

W związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytiics Portal korzysta z własnych plików cookie oraz plików podmiotu trzeciego. Podstawą do ich wykorzystywania jest art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, art. 18 ust, 4 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną a także uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pliki te są wykorzystywane do celów analitycznych oraz do optymalizacji korzystania z Portalu przez użytkowników.

W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, iż nie odpowiada mu sposób stosowania plików cookie w ramach tego serwisu może, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania wyłączyć stosowanie tych plików lub wyrazić zgodę jedynie na korzystanie z konkretnie określonej kategorii plików. Użytkownik ma również możliwość zmiany zakresu wykorzystywania tych plików w dowolnym momencie lub skorzystania z zapisanych plików cookie w jego urządzeniu końcowym.

Należy również pamiętać, że zdecydowana większość przeglądarek posiada ustawienia domyślnego akceptowania plików cookie oraz dopuszcza ich zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak zmienić te ustawienia a nawet całkowicie zablokować pliki cookie. Pragniemy jednak podkreślić, że takie działanie może niekorzystnie wpływać na funkcjonalność naszego serwisu.

Niniejszy zapis polityki prywatności jest weryfikowany na bieżąco oraz aktualizowany, by odzwierciedlał wszelkie zmiany zachodząc w prawie przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie.